TOP termékek

Ügyfélszolgálat: +36 20 8002222 | info@motorolajbolt.hu

Trw Féktisztító spray 500ml

Trw Féktisztító spray 500ml
-50%
Trw Féktisztító spray 500ml
Trw Féktisztító 500ml
Bővebben
Típus :
Féktisztító
Gyártó :
Trw
További adatok
Boltunkban polcon
Boltunkban polcon = azonnal elvihető
Raktáron = 1-3 órán belül elvihető
3 302 Ft 
1 651 Ft
Részletek
TRW Fék- és kuplung tisztító, 500ml
• Gyorsan és maradék nélkül lemossa az olajat, zsírt és szennyeződést.
• A kezelt alkatrészek teljesen tiszták és zsírmentesek.
• Gyors szerelést és kifogástalan javítást tesz lehetővé.
• -Tisztítja és zsírtalanítja fék-, tengelykapcsoló- és sebességváltó alkatrészeket, önindítókat, generátorokat, porlasztókat és benzinszivattyúkat.
• -Oldja az elgyantásodott maradványokat
• -Speciális oldószerekkel a legjobb hatás érdekében.
• -Gyorsan szárad.
Fokozottan tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat. A keletkezett permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Csatornába engedni nem szabad
FCKW mentes

Adatok
Kiszerelés
0.5 L
Ean
3322938447946
Tömeg
0.5 kg
Cikkszám
PFC105E
Tömeg
500 g/db
Figyelmeztetés

Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után
sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P280 Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó
hő.
· Pótlólagos adatok:
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó
hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a
dohányzás.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

 

Biztonsági adatlap: https://motorolajbolt.hu/shop_ordered/74797/pic/BiztonsagiAdatlapok/Trw_Fektisztito_spray_500ml_biztonsagi_adatlap.pdf

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Hasonló termékek